Vi gir råd til virksomhetene slik at de lykkes med å realisere gevinstene av sine digitaliseringsprosjekter.

Gevinstrealisering handler om å planlegge og organisere for å hente ut gevinster av et tiltak, og å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert.

Det kan være direkte budsjettmessige gevinster med reduserte driftskostnader, indirekte budsjettmessige gevinster som for eksempel effektivisering av arbeidsprosesser, og kvalitative gevinster som økt brukertilfredshet.

Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) trekker frem disse suksessfaktorer for vellykket gevinstrealisering​:

  • Erkjenn at ansvaret for gevinstrealisering ligger hos virksomhetsledelsen og ikke hos prosjektet
  • Identifiser tidlig tiltakets gevinster og forutsetningene som må oppfylles for at gevinstene skal bli realisert
  • Erkjenn at gevinstene ikke blir realiserte av seg selv, og at det derfor må settes av nok ressurser til arbeidet med gevinstrealisering

Tjenesten omfatter:

  • Konsept - identifisere og vurdere gevinster
  • Planlegge - planlegge gevinstrealisering
  • Gjennomføre - styre gevinstrealisering under prosjekt
  • Overlevere - overlevere gevinstrealisering til linjen etter prosjekt slutt
  • Realisere - realisere gevinster i drift

Tjenesten bør brukes på alle tiltak hvor digitalisering forventes å gi gevinst.

Kontakt oss

Denne tjenesten bestiller du fra sektoransvarlig for din sektor ved å sende oss en e-post til  eller ringe oss på telefon 32 04 60 40.