Porteføljestyret er opprettet for å ivareta D-IKTs prioritering av prosjekter og aktiviteter man har besluttet at porteføljestyret skal følge opp.

Porteføljestyret har myndighet til å beslutte:

  • Hvilke prosjekter som skal igangsettes
  • I hvilken rekkefølge prosjekter skal gjennomføres
  • Om prosjekter skal stoppes/anbefales stoppet (permanent eller for noen tid)
  • Krav til dokumentasjon i hvert prosjekt basert på malverk
  • Gi anbefaling angående eventuell etablering av forprosjekt

Porteføljestyret har ansvar for:

  • Prioritere prosjektønsker basert på liste for prioriteringer, tid, økonomi og ressurser